Regulamin Len i Wino
1. Informacje ogólne.
 1. Właścicielem i operatorem witryny internetowej najlepsze-wina.pl jest FOOD & BOX SP. Z O.O, ul. TARGOWA 35; wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 7282798632, REGON: 101826271, umożliwiająca pod platformą najlepsze-wina.pl m.in. składanie zamówień – zwaną dalej „Len i Wino”.
 2. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby właściciela witryny internetowej najlepsze-wina.pl Użytkownik korzystający z najlepsze-wina.pl oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej najlepsze-wina.pl i jej usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami)
 4. FOOD & BOX SP. Z O.O posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa. Zezwolenie Nr I/128/B/2020-01 (od 4,5% do 18 wydane na podstawie art. 18.ust. 1-3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356 z późniejszymi zmianami ) Zezwolenie wydane jest na czas oznaczony, od dnia 08.07.2020 r. do dnia 08.07.2025 r. wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi. Sprzedaż dokonywana jest w punkcie sprzedaży w siedzibie właściciela Len i Wino w Łodzi ul.Roosevelta 6, a sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zamówienie poprzez witrynę najlepsze-wina.pl może składać osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Klientem”.
 6. Kontakt Klienta z Len i Wino jest możliwy za pomocą:
  • poczty elektronicznej – mail: sklep@najlepsze-wina.pl
  • pod numerem infolinii: + 48 792 84 11 08 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 – 18:30 (w dni robocze), w soboty w godzinach 10.00 – 15.00
  • dane adresowe właściciela najlepsze-wina.pl znajdują się także na stronie w zakładce „Kontakt”.
 7. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez najlepsze-wina.pl, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
2. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Len i Wino umożliwia składanie zamówienia za pośrednictwem strony najlepsze-wina.pl, a także za pomocą Infolinii+48 792 84 11 08 Strona najlepsze-wina.pl zawiera propozycje produktów, przy każdym produkcie znajduje się opis z podaniem m.in. ceny, producenta, kraju, rocznika i inne dane.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu złożenia zamówienia na stronie najlepsze-wina.pl, utworzenia Konta Klienta, a w przyszłości także na świadczeniu innych usług jak np. usługi „Newsletter”.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości (e- mail) zawierającej informacje o najnowszych artykułach w serwisie najlepsze-wina.pl, degustacjach, aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 5. Len i Wino zastrzega sobie prawo do niezwłocznego blokowania przekazów informacji Klienta, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu Państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, naruszających powszechnie obowiązujące prawo. Klient ma bezwzględnym zakaz dostarczania w/w treści.
 6. Len i Wino nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej najlepsze-wina.pl z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, z powodu siły wyższej, na które nie miał wpływu przy dochowaniu należytej staranności.
 7. Len i Wino nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze strony internetowej najlepsze-wina.pl i jej usług.
 8. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze stron Len i Wino i oferowanym w jego ramach usług sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a stroną najlepsze-wina.pl.
 9. Klient jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w serwisie internetowym Len i Wino. Właściciel Len i Wino ma obowiązek przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jego posiadaniu dane osób posiadających konta w serwisie internetowym najlepsze-wina.pl
3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  • dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 70.0 lub Chrome (min. wersja 80) lub analogiczną wspierającą aktualne technologie
  • włączoną obsługę Java Script,
  • włączoną obsługę plików Cookies,
  • aktywny adres e-mail.
 2. Strona internetowa najlepsze-wina.pl korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Aby złożyć zamówienie, skorzystać z możliwości Konta Klienta, należy zarejestrować się w najlepsze-wina.pl. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 5. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (który staje się loginem Klienta w najlepsze-wina.pl), hasła i innych wymaganych danych oraz zgód wskazanych w formularzu. Do realizacji zamówienia niezbędne jest również podanie dokładnego adresu dostawy (adres nie może być adresem skrytki pocztowej). W momencie dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 7. najlepsze-wina.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania najlepsze-wina.pl
  • ziałalność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  • podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez najlepsze-wina.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu.
 9. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony najlepsze-wina.pl ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.
 10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 11. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
4. Warunki korzystania z Konta i składania zamówienia.
 1. najlepsze-wina.pl umożliwia składanie zamówienia towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego www. najlepsze-wina.pl Zamówienie można składać za pomocą formularza zamieszczonego na stronach internetowych najlepsze-wina.pl.pl przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
 2. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności zamawiającego Klienta, najlepsze-wina.pl jest uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
 3. Prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie zmówienia w najlepsze-wina.pl polega na:
  • wybraniu towarów spośród prezentowanych na stronach najlepsze-wina.pl, dokonanie rejestracji i założenia Konta,
  • dodania ich do koszyka,
  • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  • kliknięcia przycisku „Zamawiam”. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych, w tym danych dotyczących wieku Klienta
 5. Klient i najlepsze-wina.pl ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest punkt sprzedaży w siedzibie właścicielalnajlepsze-wina.pl w Łodzi ul.Roosevelta 6; telefon: +48 792 84 11 08; e-mail: najlepsze-wina.pl
 6. Warunkiem poprawnej rejestracji jest podanie właściwego adresu e-mail – który staje się jednocześnie loginem Klienta w najlepsze-wina.pl.
 7. Przyjęcie potwierdzonego zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  • a) w momencie poprawnego przesłania zamówienia do sklepu
  • b) odbiór zamówienia jest możliwy na miejscu w siedzibie sklepu Len i Wino na Roosevelta 6
  • c) płatność za zamówienie może być zrealizowana gotówką lub kartą na miejscu w sklepie
 8. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Ceny win ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany cen.
 10. Roczniki win prezentowanych na zdjęciach służą prezentacji konkretnie wybranych, przykładowych modeli. Informacja o aktualnym roczniku wina znajduje się w opisie na karcie produktu.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT – w zależności od potrzeb Klienta.
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta przy podanych danych firmy (obowiązujący NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 13. Minimalne zamówienie to jeden produkt.
 14. Zamówienia można składać na jeden lub wielokrotność jednego produktu.
 15. Klienci najlepsze-wina.pl uprawnieni są do:
  • zapoznawania się z ofertą najlepsze-wina.pl, składania zamówień;
  • zamówienia newslettera z informacjami o nowościach w najlepsze-wina.pl,
  • na zaproszenie najlepsze-wina.pl – do uczestnictwa w imprezach, degustacjach,
  • dostępu do materiałów video, fotograficznych i tekstowych, związanych z działalnością najlepsze-wina.pl,
  • składania propozycji na wina, mające w przyszłości stanowić ofertę najlepsze-wina.pl,
5 . Sposób i termin zapłaty (formy płatności).
 1. Płatności za zamówiony towar można dokonać:
  • gotówką lub kartą przy odbiorze towaru
  • Online przy pomocy operatora TPay
  • inne warunki płatności niż uwzględnione powyżej wymagają odrębnych, indywidualnych ustaleń.
6. Rodzaj i koszt dostawy.
 1. Po dokonaniu zakupu w sklepie stacjonarnymi, istnieje możliwość zamówienia usługi transportu.
 2. Usługę transportu świadczą firmy współpracujące z Len i Wino i mające uprawnienia do świadczenia takiej usługi.
 3. Kurier wydając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia czy osoba odbierająca wino jest pełnoletnia. W przypadku wątpliwości lub próby odebrania paczki przez osobę niepełnoletnią, lub znajdują się w stanie nietrzeźwości kurier jest zobowiązany do odmówienia wydania towaru.
 4. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie
7. Odstąpienie od umowy.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni.
 2. Wskazany w ust. 1 powyżej bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której najlepsze-wina.pl wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
  • na adres Roosevelta 6, 90-056 Łódź
  • lub na adres e-mail: sklep@najlepsze-wina.pl
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartego w ramach strony internetowej najlepsze-wina.pl,
 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Len i Wino w stanie niezniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Reklamacje.
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie złożonego zamówienia i innych usług oferowanych przez najlepsze-wina.pl jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej najlepsze-wina.pl ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu cywilnego. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, co do zasady powinno zawierać:
  • a) imię i nazwisko;
  • b) opis (towaru, usterki, niezgodności towaru z umową, numer zamówienia);
  • c) datę zakupu;
  • d) podpis.
 4. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie lenibawelna.com.pl niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać:
  • a) mailowo pod adresem e-mail: restauracja@lenibawelna.com
  • b) telefonicznie pod nr telefonu +48 792841108,
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do najlepsze-wina.pl.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 8. W przypadku, gdy najlepsze-wina.pl nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Konsument ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
9. Dane osobowe i poufność danych.
 1. Dane Klientów Len i Wino przetwarzane są przez właściciela najlepsze-wina.pl. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione do wglądu Klienta najlepsze-wina.pl, którego dane dotyczą.
 2. Klient najlepsze-wina.pl jest uprawniony do poprawiania dotyczących go danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych wymaganych przy rejestracji uniemożliwi założenia konta w serwisie internetowym najlepsze-wina.pl.
 3. Administratorami danych osobowych jest właściciel najlepsze-wina.pl. Dane osobowe Klientów najlepsze-wina.pl wykorzystywane będą w celu realizacji zamówień, weryfikacji, jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami najlepsze-wina.pl w zakresie związanym z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażowym, w celu utrzymywania kont w serwisie internetowym najlepsze-wina.pl, a także w prawnie usprawiedliwionym celu właściciela najlepsze-wina.pl, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług właściciela najlepsze-wina.pl
 4. Właściciel najlepsze-wina.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych kont Klientów najlepsze-wina.pl. Klient najlepsze-wina.pl obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. najlepsze-wina.pl zapewnia każdemu Klientowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 6. Z zastrzeżeniem zawartych w niniejszym Regulaminie, najlepsze-wina.pl nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Klientów kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta.
10. Postanowienia przejściowe i końcowe.
 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej najlepsze-wina.pl z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. Właściciel najlepsze-wina.pl zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont w serwisie internetowym najlepsze-wina.pl Właściciel dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 12 godzin w każdym tygodniu udostępniania kont.
 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. W razie sporu powstałego w związku z działalnością najlepsze-wina.pl na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy najlepsze-wina.pl a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy najlepsze-wina.pl , a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela najlepsze-wina.pl
 7. com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez najlepsze-wina.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie najlepsze-wina.pl, z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie przez Klienta. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdując się w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020 r.